Tietosuoja seloste

Käyttäjärekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Tämä seloste on saatavilla usealla kielellä. Jos kieliversioiden välillä olisi tulkintaeroa, suomenkielinen versio on määräävä.

DuuniOnline Oy (Y-tunnus: 3020384-5)
Volttikatu 5
70150 KUOPIO

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä PalkkaOnlinen asiakaspalveluun kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa.

PalkkaOnlinen asiakaspalvelu sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@palkkaonline.fi tai postitse:

DuuniOnline Oy
Volttikatu 5
70150 KUOPIO

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Palvelun tarjoaminen, asiakassuhteen hoito, hallinnointi ja asiakasviestintä
 • Käyttäjän tietojen ylläpito
 • Käyttäjien valtuuttamien toimeksiantojen suorittaminen, kuten laskujen lähetys ja maksun vastaanottaminen asiakkaalta, palkanmaksu, vakuutusasioiden hoitaminen ja perintä
 • Kyselyt, esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyt
 • Lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitamiseen, kuten veroasioiden hoitaminen
 • Liiketoiminnan ja palvelun kehittäminen, tilastointi, analysointi sekä tietoturva
 • Riskienhallinta
 • Väärinkäytösten selvittäminen
 • Markkinointi
 • Käyttäjiä profiloidaan ja henkilötietojen perusteella voidaan tehdä automaattiseen käsittelyyn perustuvia päätöksiä, kuten lisäpalveluiden kohdennettuun tarjoamiseen.

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen, suostumukseen lakisääteiseen velvoitteeseen tai PalkkaOnlinen oikeutettuun etuun. Oikeutettuja etuja ovat konsernin sisäiset tietojen siirrot, tietoturvan toteuttamiseksi käsiteltävät tiedot, väärinkäytösten selvittäminen ja suoramarkkinointi.

3. Käsiteltävät henkilötiedot

Käsiteltävät henkilötietoja voivat olla:

 • Nimi
 • Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
 • Ikä
 • Sukupuoli
 • Ammatti
 • Henkilötunnus
 • Kansalaisuus ja tiedot työluvasta tarvittaessa
 • Verotustiedot
 • Mahdolliset ulosottotiedot
 • Palkanmaksuun liittyvät tiedot
 • Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten tiedot asiakkaan valtuuttamista toimeksiannoista
 • Asiointiin liittyvät tarpeelliset tunniste- ja tekniset käyttötiedot, kuten asiakaspalvelun puhelutaltiot, evästeet ja lokitiedot, kilometrikorvauksiin liittyvä paikannustieto
 • Kopio henkilöllisyystodistuksesta tarvittaessa
 • Tarvittavat ammattipätevyyden tarkastamiseksi edellytettävät asiakirjat esim. todistukset ja sertifikaatit
 • Rikostaustaote lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi. Ainoastaan otteen esittämisestä ja sen tunnistetiedoista tallennetaan merkintä rekisteröidyn tietoihin. Otetta ei tallenneta pysyvästi.
 • Asiakkaan antamat arviot suoritetusta palvelusta käyttäjän suostumuksella

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme henkilötiedot pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään palveluun rekisteröitymisen ja käytön yhteydessä. Tietoja voidaan kerätä myös asiakkaalta. Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta.

5. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja luovutetaan palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja PalkkaOnlinen lukuun salassapitovelvollisuuden ja sopimuksen tietosuojavelvoitteiden mukaisesti.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaistahoille, joilla on oikeus tietojen saantiin. Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa muille konserniin kuuluville yrityksille selosteen mukaisiin tarkoituksiin sekä näiden yritysten tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä hallinnollisia tarkoituksia varten, kuten tietojen käsittelyyn keskitetyssä tietojärjestelmässä.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niiden käsittely on tarpeen kerättyjen henkilötietojen käyttötarkoituksia varten enintään 10 vuoden ajan henkilön viimeisestä käyttötapahtumasta, ellei rekisteröity ole peruuttanut mahdollisesti antamaansa suostumusta. Henkilötietoja voidaan säilyttää pidemmän aikaa, mikäli tämä on tarpeen lainsäädännön tai muun viranomaislähteen määräämän kuten esim. kirjanpitolain velvoitteen täyttämiseksi.

7. Rekisterin suojaus

Rekisteriä säilytetään suojatussa järjestelmässä, jonne pääsy on ainoastaan rekisterinpitäjällä ja rekisterinpitäjän valtuuttamilla teknisillä ylläpitäjillä.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin, oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisemista, käsittelyn rajoittamista tai henkilötietojen poistamista ja oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada antamansa, häntä koskevat henkilötiedot yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Jos se on teknisesti mahdollista, rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle.

9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli DuuniOnline Oy ei ole toiminnassaan noudattanut soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.