PalkkaOnline

PalkkaOnline-palvelun käyttöehdot

Käyttöehtojen laatija

1. PalkkaOnline-palvelun tuottaa DuuniOnline Oy (y-tunnus 3020384-5), jonka virallinen osoite on Käsityökatu 43, 70110 Kuopio.

Termit

1. Palveluntuottajalla tarkoitetaan PalkkaOnlinea, joka tuottaa palvelun DuuniOnline Oy:n kautta. Palveluntuottajasta käytetään käyttöehdoissa myös termejä ”PalkkaOnline” ja ”PalkkaOnlinepalvelu”.

2. Palvelun käyttäjällä tarkoitetaan työn suorittajaa.

3. Toimeksiantajalla tarkoitetaan työn tilaajaa.

4. Laskutustoimeksiannolla tarkoitetaan palvelun käyttäjän toimeksiantajalle tekemän työn laskuttamista PalkkaOnline:n kautta.

5. Muodollisella työnantajalla tarkoitetaan PalkkaOnlinen toimintaa, jossa PalkkaOnline välittää Palvelun käyttäjälle Toimeksiantajan maksaman korvauksen.

Tarkoitus

1. PalkkaOnline-palvelun käyttöehtojen tarkoituksena on määrittää edellytykset ja ehdot työn suorittajan ja työn tilaajan välisen työsuoritteen korvauksen maksamiselle PalkkaOnline:n maksatuspalvelun kautta.

Palvelun käyttäjän velvollisuudet

1. PalkkaOnline-palvelun käyttäminen edellyttää palvelun käyttäjältä tunnusten luomista PalkkaOnline-internetsivuilla osoitteessa www.palkkaonline.fi

2. Palvelun käyttäjän on hyväksyttävät PalkkaOnlinen käyttöehdot ennen laskutustoimeksiannon lähettämistä. Palvelun käyttäjän on ilmoitettava toimeksiantajalle, että lasku työsuorituksesta maksetaan PalkkaOnlinen kautta.

3. Palvelun käyttäjä sopii työsuorituksesta ja siitä maksettavasta korvauksista ja palkkiosta itse kulloisenkin toimeksiantajansa kanssa. Palvelun käyttäjä on verovelvollinen Suomessa PalkkaOnlinen:n kautta laskuttamastaan työstään.

4. Palvelun käyttäjä on velvollinen noudattamaan toiminnassaan Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä.

5. Palvelun käyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta niin palveluntuottajalle kuin toimeksiantajalle.

6. Palvelun käyttäjä vastaa kululaskujen oikeellisuudesta. Palvelun käyttäjä ei voi laskuttaa kotinsa ja varsinaiseksi katsottavan työpaikan välisiä kuluja, ellei matkaa katsota poikkeuksellisesti osaksi työsuoritusta. Asiasta on sovittava toimeksiantajan kanssa.

7. Palvelun käyttäjä on velvollinen tarvittaessa osoittamaan, että hän on toimittanut työsuoritteen käyttäjän ja toimeksiantajan välisen toimeksiantosopimuksen mukaan. Palvelun käyttäjä vastaa siitä, että tehty työ ei ole lain vastaista toimintaa.

8. Palvelun käyttäjä on velvollinen selvittämään, onko hän velvollinen ottamaan yrittäjien eläkevakuutuksen (YEL). Käyttäjä on velvollinen valvomaan, että hänen vakuutustaan koskevat tiedot on ilmoitettu PalkkaOnline:lle ja vakuutusyhtiölle oikein. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan PalkkaOnline:lle vakuutuksen alkamis- ja päättymispäivämäärän. Käyttäjä vastaa YELvakuutukseen liittyvistä mahdollisista takautuvista sairasvakuutusmaksuista.

9. Palvelun käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan PalkkaOnline:lle käyttäjän mahdollisen muuta kautta saatavan YEL-vakuuttamisen alaisen tulon.

10. Palvelun käyttäjä on velvollinen selvittämään, onko laskutustoimeksianto maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) alaista työtä. PalkkaOnlinen kautta ei voi laskuttaa työtä, jonka osalta käyttäjä on vakuuttamisvelvollinen maatalousyrittäjien eläkelain mukaan.

11. Palvelun käyttäjä ei saa tehdä ostoja laskulla, luotto-, osamaksu-, tai alihankintasopimuksia PalkkaOnline:n nimissä.

12. Palvelun käyttäjä on velvollinen hyväksymään PalkkaOnline:n voimassa olevan tietosuojakäytännön ja siihen liittyvät rekisteriselosteet.

13. Palvelun käyttäjä vastaa omasta asiakasrekisteristään rekisterinpitäjänä sekä rekisterin tietojen oikeellisuudesta ja lainmukaisuudesta. Lisäksi käyttäjä vastaa siitä, että käyttäjällä on oikeus käsitellä tietoja, toimittaa ne PalkkaOnline:lle käsiteltäväksi sekä myöntää PalkkaOnline:lle oikeus niiden käsittelyyn.

14. Palvelun käyttäjä on vastuussa PalkkaOnline:lle sellaisesta aiheuttamastaan vahingosta, joka perustuu käyttäjän virheeseen tai laiminlyöntiin, jonka perusteella PalkkaOnline on joutunut maksamaan vahingonkorvausta kolmannelle.

15. Palvelun käyttäjä ei ole oikeutettu siirtämään näiden ehtojen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia ulkopuolisille.

Toimeksiantajan velvollisuudet

1. Toimeksiantaja vastaa siitä, että palvelunkäyttäjä täyttää työsuorituksen tai työtehtävien vaatimat lakisääteiset vaatimukset. Tällaisia vaatimuksia saattavat olla erilaiset työsuorituksen edellyttämät luvat, pätevyys ja erityisvakuutukset.

PalkkaOnlinen velvollisuudet

1. PalkkaOnline vakuuttaa käyttäjän tapaturma- ja vastuuvakuutuksella Vahinkovakuutusyhtiö Fennian kautta. Vastuuvakuutus korvaa vakuutusehtojen mukaisesti ja ehtojen rajoissa toimeksiantajalle tai kolmansille osapuolille työn aikana tapahtuneet henkilö- ja esinevahingot

1.000.000 euroon saakka. Ehtojen mukaan palvelun käyttäjä on vastuussa vakuutusyhtiön mahdollisesti veloittamasta vahingon arvonlisäveron sekä omavastuuosuuden suorittamisesta.

2. PalkkaOnlinelle kuuluu muodollisena työnantajana verotuksessa normaalit työnantajavelvollisuudet, joita ovat ennakonpidätyksen toimittaminen palkasta, työnantajan sairausvakuutusmaksun maksaminen ja suoritusten ilmoittaminen tulorekisteriin.

Muut ehdot

1. PalkkaOnlinen kautta ei voi laskuttaa vuokratyötä. PalkkaOnline ei ole vuokratyönantaja.

2. PalkkaOnline-palvelun ja palvelun käyttäjän välille ei muodostu ennakkoperintälain 14 § ja työsopimuslain 1:1 § mukaista työsuhdetta. PalkkaOnline toimii ainoastaan muodollisena työnantajana.

3. PalkkaOnline:lla on oikeus olla hyväksymättä laskua, joka on käyttöehtojen vastainen. PalkkaOnline ei vastaa palvelun käyttäjälle tai toimeksiantajalle verolainsäädännön vastaisesti tehdyistä matkalaskuista.

4. Palvelun käyttäjä ei ole vakuutettu PalkkaOnline:n kautta työtapaturmavakuutuksella tai ryhmähenkivakuutuksella, koska palvelun käyttäjä ei ole työsuhteessa PalkkaOnline:n kanssa.

5. PalkkaOnline-palvelu perii voimassa olevan lainsäädännön mukaisen sairasvakuutusmaksun vain niiltä käyttäjiltä, jotka ovat YEL-vakuuttamisvelvollisia tai jotka ovat ottaneet vapaaehtoisen YELvakuutuksen.

6. Sen jälkeen kun palvelun käyttäjän YEL-vakuuttamisvelvollisuus täyttyy, suorittaa PalkkaOnlinepalvelu sairasvakuutusmaksun takautuvasti niistä palkoista, joiden perusteella YELvakuuttamisvelvollisuuden on katsottu täyttyvän. PalkkaOnline perii tällaiset mahdolliset takautuvat sairausvakuutusmaksut käyttäjän seuraavista nettopalkoista tai lähettää käyttäjälle laskun. Mikäli YEL-vakuuttamisvelvollisuuden päättyminen ilmenee viiveellä, käyttäjällä voi olla mahdollisuus saada periä takaisin sairasvakuutusmaksuja. Mahdollinen palautus suoritetaan käyttäjän ilmoittamalle tilinumerolle.

7. Palvelun käyttäjän ulosottomaksut suoritetaan kulloinkin voimassa olevan ulosottolain ja ulosottoviranomaisen määräyksen mukaisesti.

8. Mikäli PalkkaOnline:lla on tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti saatavaa palvelun käyttäjältä, on PalkkaOnline:lla tarvittaessa oikeus kuitata ne käyttäjälle maksettavista tilityksistä.

9. DuuniOnline Oy:n yritystunnusta ei saa käyttää arvonlisäverottomiin hankintoihin EU:n alueella.

10. Henkilö, joka on liiketoimintakiellossa, ei saa käyttää PalkkaOnline-palvelua.

11. PalkkaOnline huolehtii palvelun käyttäjien tietosuojasta ja teknisestä suojaamisesta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

12. Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. PalkkaOnline:lla on oikeus tehdä tähän sopimukseen muutoksia harkintansa mukaan ilman käyttäjän suostumusta. Muutokset ovat voimassa muutoshetkestä eteenpäin. Palvelun käyttäjä hyväksyy muutokset jatkamalla palvelun käyttämistä.

13. PalkkaOnlinella on oikeus siirtää ilman käyttäjän suostumusta palvelu ja kaikki tai osa ehtojen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista nimeämälleen kolmannelle osapuolelle.

14. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Käyttöehtoja koskevat riidat pyritään ratkaisemaan sopimalla. Mikäli riitaa ei saada sovittua, toimivaltainen tuomioistuin on PohjoisSavon käräjäoikeus. Osapuolten välisessä riitatilanteessa PalkkaOnline:n vastuu rajoittuu käyttäjältä veloitettuun palvelumaksuun.

Maksut, kulut ja korvaukset

1. Palvelumaksu sekä lisämaksut peritään maksun yhteydessä.

2. Käyttäjälle maksettava summa määräytyy laskutuksen arvonlisäverottoman summan perusteella. Laskutetusta arvonlisäverottomasta summasta suoritetaan ennakonpidätys sekä soveltuvissa tapauksissa työnantajan sairausvakuutusmaksu sekä vähennetään PalkkaOnline:n palvelumaksu, sekä muut laskelmasta ilmenevät suoritteet. Laskelma ladataan omasta hallintapaneelista.

3. PalkkaOnline:lla on oikeus olla hyväksymättä toimitettuja kululaskuja. Verovapaiden matkakustannusten korvaaminen edellyttää, että ne on laskutettu toimeksiantajalta siten, että ne on eritelty laskulla.

4. Suorituksen saavuttua PalkkaOnline-palvelun tilille, käyttäjä pystyy nostamaa palkan ja suoritus tilitetään käyttäjälle mahdollisimman pian, ellei käyttäjän kanssa ole toisin sovittu. Tilityksen edellytyksenä on, että käyttäjä on toimittanut kaikki maksun suorittamiseen tarvittavat tiedot.

5. Maksun yhteydessä käyttäjä saa maksulaskelman. Maksulaskelma on sähköisessä muodossa käyttäjän omassa hallintapaneelissa.

Rekisteröidy

Rekisteröidy Palkkaonlinen käyttäjäksi.


PalkkaOnline

Asiakaspalvelu:
asiakaspalvelu@palkkaonline.fi
010 319 8830